Algemene voorwaarden IMNederland & IMEurope per 1 januari 2021

Art. 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten en te verlenen diensten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van IMNederland/IMEurope. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.

Art. 1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere rechts- en/of natuurlijk persoon, die met IMNederland/IMEurope een overeenkomst heeft afgesloten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Art. 1.3 Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

Art. 2.1 IMNederland/IMEurope zal ter zake van de aan haar verstrekte opdrachten zich inspannen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. IMNederland/IMEurope is gerechtigd om, indien zij dit noodzakelijk acht, een derde voor de uitvoering dan wel naleving van de overeenkomst in te schakelen.

Art. 2.2 IMNederland/IMEurope aanvaardt alle opdrachten uitsluitend met terzijdestelling van artikel 7:404 BW.

Art. 3.1 IMNederland/IMEurope is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de behandeling van eventueel lopende zaken te staken indien de opdrachtgever niet op het eerste verzoek van IMNederland/IMEurope zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalings- en/of overige verplichtingen.

Art. 3.2 Indien de opzegging van de overeenkomst op initiatief van IMNederland/IMEurope plaatsvindt en op de overeenkomst een reservering van kracht is, is IMNederland/IMEurope gehouden de niet verbruikte reserveringen aan de opdrachtgever te crediteren.

Art. 4 Facturering van gereserveerde diensten/credit management eenheden (eenheden) geschiedt bij aanvang van de overeenkomst. IMNederland/IMEurope is eerst gehouden haar diensten ten uitvoer te brengen nadat opdrachtgever de factuur heeft voldaan.

Art. 5.1 Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever verplicht om facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan IMNederland/IMEurope te voldoen.

Art. 5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve 1% rente per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd over het openstaande bedrag.

Art. 5.3 Bovendien wordt bij overschrijding van de betalingstermijn 15% van het openstaande factuurbedrag als administratiekosten in rekening gebracht, met een minimum van € 250,-.

Art. 5.4 IMNederland/IMEurope is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten indien de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen.

Art. 5.5 Slechts na schriftelijke toestemming van IMNederland/IMEurope is betaling van één of meer openstaande facturen in termijnen mogelijk. IMNederland/IMEurope is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van één der termijnen. Alsdan zijn toekomstige termijnen direct opeisbaar, ongeacht of de prestatie van IMNederland/IMEurope volledig is geleverd dan wel de eenheden volledig zijn verbruikt.

Art. 5.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan over te gaan tot verrekening. IMNederland/IMEurope is gerechtigd tot verrekening van alle daarvoor in aanmerking komende posten. Indien opdrachtgever meerdere juridische entiteiten in één overeenkomst onder brengt, verleent opdrachtgever IMNederland/IMEurope het recht om over te gaan tot verrekening van posten behorende bij deze verschillende entiteiten, welke door IMNederland/IMEurope als één opdrachtgever (mogen) worden beschouwd.

Art. 6 Onder credit management eenheden (eenheden) wordt verstaan verrekeneenheden met een bepaalde eurowaarde waarmee bepaalde diensten van IMNederland/IMEurope kunnen worden gereserveerd en worden gehonoreerd. De eenheden dienen vooraf te worden gereserveerd (lees: gekocht) en betaald.

Art. 7 IMNederland/IMEurope is verplicht om op het eerste verzoek van opdrachtgever voor wiens rekening eenheden werden gereserveerd periodiek een opgaaf te doen ter zake de in de voorgaande periode verbruikte eenheden.

Art. 8 IMNederland/IMEurope behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Art. 9.1 Reclames behoeven door IMNederland/IMEurope slechts in behandeling te worden genomen indien dit schriftelijk, binnen 14 dagen na het verstrijken van de maand waarin de omstreden gebeurtenis (waarop de reclame betrekking heeft) plaatsvond, aan IMNederland/IMEurope kenbaar is gemaakt.

Art. 9.2 IMNederland/IMEurope sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit. Mocht IMNederland/IMEurope wel rechtens aansprakelijk zijn, dan zal de vergoeding beperkt worden tot een bedrag van maximaal € 100.000,-, dan wel tot het bedrag betreffende de dienst of overeenkomst.

Art. 9.3 IMNederland/IMEurope is nimmer gehouden tot vergoeding van enige indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de wederpartij als bij derden, met inachtneming van het onder artikel 9.2 gestelde.

Art. 9.4 IMNederland/IMEurope is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheden van haar medewerkers, of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden ten behoeve van IMNederland/IMEurope verrichten, dan wel op welke wijze dan ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Art. 9.5 Ingeval van systeemstoring(en) – in de ruimste zin des woords – bij IMNederland/IMEurope of haar leveranciers of partners, is IMNederland/IMEurope niet aansprakelijk voor daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende schade. Dergelijke storingen worden gezien als overmacht, met toepassing van artikel 10.

Art. 10 Bij overmacht van IMNederland/IMEurope, waaronder begrepen brand, staking of verhindering als gevolg van derden die hun verplichtingen niet nakomen, is IMNederland/IMEurope gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen, net zo lang als de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

Art. 11.1 Tenzij anders overeengekomen gelden overeenkomsten voor de duur van één jaar. De gereserveerde diensten/eenheden welke niet binnen deze termijn zijn verbruikt, komen aan het einde van de termijn te vervallen. Restitutie, in welke vorm dan ook, vindt niet plaats.

Art. 11.2 Indien in afwijking op het vorige lid schriftelijk is overeengekomen dat resterende eenheden in welke vorm ook mogen worden meegenomen, of als bonuseenheden op een nieuw contract worden geschonken, dan geldt dit slechts voor betaalde eenheden en maximaal voor de duur van één opvolgende contracttermijn met een maximumlengte van één jaar na vervaldatum, ongeacht de duur van het opvolgende contract.

Art. 11.3 Tenzij anders overeengekomen, geldt dat een overeenkomst automatisch wordt verlengd na verloop van de expiratiedatum, onder dezelfde voorwaarden en bepalingen, met dezelfde reservering eenheden tegen het op het moment van verlenging geldende prijspeil conform het tarievenoverzicht. Indien de reservering is verbruikt voor het einde van de duur van de overeenkomst, wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd voor éénzelfde periode als de initiële overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden en bepalingen, met hetzelfde aantal gereserveerde eenheden tegen het op het moment van de verlenging geldende prijspeil conform het tarievenoverzicht.

Art. 11.4 Het in het voorgaande lid bepaalde geldt niet indien de opdrachtgever uiterlijk één maand voor de expiratiedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet te willen verlengen.

Art. 11.5 De behandeling van op het moment van opzegging door de opdrachtgever lopende incasso- opdrachten zal worden voortgezet tegen de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden.

Art. 12 Opdrachtgever is gerechtigd binnen één maand nadat door IMNederland/IMEurope aan opdrachtgever de mededeling van de prijsverhoging is gedaan, de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.

Art. 13 Al onze prijsopgaven zijn exclusief B.T.W. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan opdrachtgever doorberekend.

Art. 14.1 Provisie is verschuldigd over alle betalingen gedaan, ongeacht aan wie, nadat IMNederland/IMEurope de opdracht in behandeling heeft genomen. De invoerdatum van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is genomen. Provisie is verschuldigd ongeacht de door IMNederland/IMEurope geleverde inspanning.

Art. 14.2 Bij teruggave van goederen is de helft van de normale provisie verschuldigd, berekend over de aanvankelijke vordering.

Art. 14.3 Provisie wordt afgerekend in geld. Verrekening met eventueel beschikbare credit management eenheden is uitgesloten.

Art. 15 Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan IMNederland/IMEurope wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan IMNederland/IMEurope toekomende kosten.

Art. 16 Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening. IMNederland/IMEurope kan van de opdrachtgever een bewijs in de vorm van een bankafschrift verlangen.

Art. 17.1 Indien de opdrachtgever, nadat de vordering door IMNederland/IMEurope in behandeling is genomen, zelf de betaling regelt of de behandeling frustreert, op welke wijze dan ook, waaronder het weigeren van het starten van een gerechtelijke incassoprocedure, is de provisie verschuldigd over het volle bedrag van de vordering, naast eventuele overige verschuldigde (gerechtelijke) kosten.

Art. 17.2 De onder 17.1 genoemde kosten zijn eveneens verschuldigd indien IMNederland/IMEurope, door het niet naleven van wettelijke bepalingen door de opdrachtgever, de buitengerechtelijke kosten niet kan incasseren bij debiteur.

Art. 18 Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Art. 19 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt een incasso-opdracht aan IMNederland/IMEurope als een volmacht tot het treffen van rechtsmaatregelen die IMNederland/IMEurope nuttig voorkomen om een effectieve incasso te bewerkstelligen. Kosten derden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 20.1 Voor het treffen van rechtsmaatregelen, alsmede voor het behandelen van vorderingen op in het buitenland gevestigde debiteuren, kan een kostenvoorschot worden gevraagd.

Art. 20.2 Voor werkzaamheden welke worden verricht door de juristen/juridische afdeling van IMNederland/IMEurope, wordt een op dat moment geldend uurtarief in rekening gebracht (2020: € 125,-). De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Verrekening met eventueel beschikbare eenheden is uitgesloten.

Art. 21.1 In geval van Kredietinformatie dienstverlening is IMNederland/IMEurope niet aansprakelijk voor overschrijding van een in het vooruitzicht gestelde leveringstermijn. Leveringstermijnen zijn altijd bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Ingeval van systeemstoringen van IMNederland/IMEurope en/of haar leveranciers heeft IMNederland/IMEurope het recht zich te beroepen op overmacht en is artikel 10 van toepassing.

Art. 21.2 De door IMNederland/IMEurope in dit kader verstrekte Kredietinformatie is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever zelf en enkel voor interne doeleinden. De Kredietinformatie mag nimmer bekend worden gemaakt aan de personen of ondernemingen waarop zij betrekking heeft, noch op enigerlei wijze overgedragen of bekend gemaakt aan derden, noch als bewijsmiddel dienen bij enig onderzoek. Opdrachtgever garandeert dat ook haar medewerkers in de ruimste zin des woords zich aan deze bepaling zullen houden.

Art. 21.3 IMNederland/IMEurope aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de Kredietinformatie, alsmede eventueel afgegeven kredietlimieten. Artikel 9 is ook bij Kredietinformatie dienstverlening van toepassing.

Art. 21.4 Opdrachtgever vrijwaart IMNederland/IMEurope tegen schadeaanspraken van derden naar aanleiding van door IMNederland/IMEurope in haar opdracht verrichte werkzaamheden en/of verstrekte gegevens.

Art. 21.5 Het staat opdrachtgever niet vrij om van IMNederland/IMEurope een toelichting te vorderen aangaande de wijze waarop IMNederland/IMEurope tot een advies is gekomen, dan wel bekendmaking van haar bronnen te verlangen.

Art. 21.6 Opdrachtgever garandeert dat derden die door hem van de gegevens op de hoogte werden gesteld, zich jegens IMNederland/IMEurope zullen gedragen overeenkomstig het gestelde in dit artikel.

Art. 21.7 Opdrachtgever geeft IMNederland/IMEurope toestemming om gegevens van haar bedrijfsmatige klanten te gebruiken ten behoeve van Kredietinformatie doeleinden, waaronder de uitwisseling van gegevens.

Art. 22.1 Tijdens de incassoprocedure door IMNederland/IMEurope ontvangen gelden worden na afronding en afwikkeling van het betreffende dossier en conform daartoe gemaakte afspraken aan opdrachtgever overgemaakt onder inhouding van eventuele provisie en kosten en na verrekening van openstaande posten.

Art. 22.2 Uit hoofde van overige dienstverlening door IMNederland/IMEurope ontvangen gelden worden na afronding en afwikkeling van de betreffende opdracht en conform daartoe gemaakte afspraken aan opdrachtgever overgemaakt onder inhouding van eventuele provisie en kosten en na verrekening van openstaande posten.

Art. 23 Dossierstukken worden nog 14 dagen bewaard nadat het dossier is afgesloten, daarna worden ze vernietigd.

Art. 24 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan opdrachtgever.

Art. 25.1 Op alle overeenkomsten tussen IMNederland/IMEurope en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Art. 25.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslist door de Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied IMNederland/IMEurope is gevestigd.

linkedinlinkedin